Salim, Adnan, Shaikh Zayed Hospital, Lahore, Pakistan