Zafar, Amara, Dr Ruth Pfau Civil Hospital Karachi, Pakistan