Ali, Azfar, Shaukat Khanum cancer hospital, Lahore, Pakistan