Sahito, Badaruddin, Dr. Ruth KM Pfau Civil Hospital Karachi, Pakistan