Mahar, Farheen Karim, Aga Khan University Hospital Karachi, Pakistan