Akhtar, Lubna, Sheikh Zayed Medical College and Hospital, Rahim Yar Khan, Punjab Pakisatn