Ashraf, Muhammad Atif, shalamar hospital lahore, Pakistan