Rizvi, Munaza, Aga Khan University Hospital, Karach, Pakistan