Aslam, Nousheen, Ziauddin College of Pharmacy, Ziauddin University, Clifton, Karachi