Naeem, Osama, Dr Ruth KM Pfau Civil Hospital Karachi, Pakistan