Kamal, Rehana, Aga Khan University Hospital, Pakistan