Malik, Sara Haider, Sara Haider Malik Anesthesiology FCPS year IV sarahaidermalik@gmail.com