Abid, Shahab, Aga Khan University Hospital, Pakistan