Abid, Shahab, Aga khan university hospital, Karachi, Pakistan