Xu, Sheng-Qian, Affiliated to Jiangyuan Hospital, Jiangsu Institute Of Nuclear Medicine, China