Ahmed, Syed Shabbir, Aga Khan University Hospital Karachi, Pakistan