Shaikh, Attiya, Aga Khan University Hospital, Pakistan