Shaikh, Attiya, THE AGA KHAN UNIVERSITY, KARACHI, Pakistan