Shaikh, Attiya, The Aga Khan University Hospital, Karachi, Pakistan