Shaikh, Babar Tasneem, Aga Khan Foundation-Pakistan, Pakistan