Jamil, Bushra, Aga Khan University Hospital Karachi, Pakistan