Akhtar, Farhan, PNS Shifa Hospital, Karachi, Pakistan