Hashim, Hashim, Cardiology Registrar - Nottinham NHS Trust, United Kingdom