Gangwani, Manesh Kumar, Aga Khan University, Pakistan