Dhanani, Rahim, Aga Khan University Hospital, Pakistan