Shaikh, Sana, Jinnah Postgraduate Medical Centre Karachi, Pakistan