Malik, Sara Haider, Ayub Teaching Hospital Abbottabad