Doganay, Selim, Erciyes University School of Medicine, Turkey