Jamot, Shahid Rauf, Dental surgeon Khuzdar, Pakistan