Jamil, Shahid, MTI Khyber Teaching Hospital, Peshawar, Pakistan