Shahid, Shahira, Aga Khan University hospital, Pakistan