Shahid, Shahira, Aga Khan Univeristy Hospital karachi, Pakistan