Ali, Sheikh Muhammad Ebad, Dr. Ruth K.M. Pfau Civil Hospital Karachi, Pakistan