Aslam, Sohail, PNS Hospital Shifa, Karachi, Pakistan