Shah, Syed Nasir Ali, Khyber Eye Foundation Hospital, Gulbahar#4,Peshawar, Pakistan Alkhidmat Hospital, Hashtnagri, Peshawar, Pakistan