Shah, Syed Tahir, Kuwait teaching Hospital, Pakistan