Shahid, Babar, Aga Khan University, Karachi-Pakistan, Pakistan