Javed, Gohar, Aga Khan University Hospital, Pakistan