Shahid, Sana, Dr Ruth Pfau Civil Hospital Karachi-Pakistan, Pakistan